4432 6612 kontor@unges.dk

Erfaring gør en forskel

Som UU-vejleder eller sagsbehandler ved du, at alle børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse er unikke væsener, og at der ikke findes nogen “one size fits all” løsning. Alligevel er vi i langt de fleste tilfælde i stand til at tilbyde en løsning, som giver din kommune fuldt overblik over forløb og omkostninger fra start til slut.

Vores “hemmelige våben” er vores erfaring som fagpersoner og metoder, vores fleksibilitet som undervisningssted og vores brede portefølje af ydelser som organisation. Det gør os i stand til at kunne levere skræddersyet 10. klasses undervisning, STU, mentorforløb, praktik og fast job samt ferieaktiviteter, fritidsaktiviteter, digitale værktøjer etc. inden for samme organisation. 

Normering

UNGES Uddannelsescenter er normeret til i alt 40 elever. Den gennemsnitlige normering (dog ikke for Målgruppe 3) er fire elever pr. underviser, og hver elev har tilknyttet 2 kontaktpersoner.ndervisningsmiljøet består af to afdelinger opdelt i teams à to-tre undervisere (uddannede lærere og/eller pædagoger) samt en erfaren pædagogmedhjælper.

Derudover har vi kapacitet på ca. 100 elever jobforløbet KLAR TIL START.

Ydelser

 • Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (jf. Lov nr. 564)
 • 10. klasse
 • Undervisning kl 8.30-13.30 med 200 årlige undervisningsdage (840 eller 1.000 timer)
 • Aktivitets- og samværstilbud (jf. SEL §104)
 • Særlige klubtilbud (jf. SEL §36)
 • Mentorordning ved overgang til ordinær uddannelse (jf. LAB)
 • Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
 • KLAR TIL START med jobgaranti (jf. LAB, STU og SEL)

Visitation og opstart

Planen for den enkelte elevs kommende skoleår drøftes/vedtages så vidt muligt inden sommerferien

Vi sikrer, at valgmulighederne ikke er overvældende, men prioriterer en valgproces, idet dette sig selv er træning af den unge. De fag/aktiviteter evalueres skriftligt og løbende i dialog med eleverne samt på årsmøderne.

Vi har udviklet vores egen læseplan med baggrund i vores årelange erfaring.

Målgrupper

Vores elever er primært unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret eller andre unge, der kan profitere af individuel, struktureret pædagogik. Vi dækker et bredt felt, hvilket bl.a. giver os en fleksibilitet ift. at kunne levere den rigtige løsning til den enkelte.

Målgruppe 1

Unge, der er intelligensmæssigt moderat fungerende i forhold til deres alder med varierende funktionsniveau som oftest med talesprog, typisk under 5. klassetrin med brug for lidt støtte til de faglige gøremål. Måske kan eleven ikke læse, men knækker læsekoden på UNGES Uddannelsescenter.

Målgruppe 2

Unge, der intelligensmæssigt er inden for normalområdet uden indlæringsvanskeligheder eller alvorlige psykiatriske tillægsvanskeligheder. Skolefærdigheder har de seneste år været nogenlunde alderssvarende, og på sigt kan eleven måske gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

Målgruppe 3

Unge, der har brug for et ”enkelt elevs tilbud” med eget lokale (tidligere kaldet “solist-tilbud”). Målet er, at den unge på kort eller lang sigt helt eller delvist skal indgå i et mindre team, men pt. har eleven brug for 1-1 underviser, enten fuldtid eller delvist.

Målgruppe 4

Unge, der matcher beskrivelsen i målgruppe 2, og som ønsker at komme i arbejde, men som i udgangspunktet ikke kan håndtere primært de sociale og personlige udfordringer, en arbejdsplads rummer. I KLAR TIL START forløbet garanteres de fastansættelse.

Metoder

Personalet har høj faglighed, og samarbejdet med eleverne samt undervisningen tilrettelægges efter veldokumenterede principper ved brug af følgende metoder.

TEACCH

TEACCH er en metode som grundlæggende skaber tydelig struktur. TEACCH er den grundlæggende og bærende pædagogik i undervisningen.

Social Stories

Social Stories er historier, der bygger bro for den unge og udarbejdes som en støtte i hverdagen for den unge i situationer der er udfordrende. Fx situationer, der kræver kompleks social forståelse.

T-TAP

Brugen af T-TAP er en vej til større selvbevidsthed og selvbestemmelse.

KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) giver den unge forståelse, færdigheder og strategier. KAT-kassen er et samtaleværktøj oprindeligt udviklet til børn. Vi har tilpasset metoden til unge.

IT

Vi benytter IKT-baseret undervisning, der inddrager apps og iPad, herunder app’en Scan How, som er udviklet i samarbejde med eleverne på UNGES Uddannelsescenter og er en af de mest populære apps indenfor autismeområdet i Danmark. Scan How giver mulighed for med afsæt i brugerens egne forudsætninger at udarbejde vejledninger i form af video, foto, tekst og lyd/tale.

KAT-kassen

KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) er et samtaleværktøj oprindeligt udviklet til børn, som vi har tilpasset til brug med unge. KAT-kassen giver den unge forståelse, færdigheder og strategier.

Priser

OBS: taksterne reguleres pr. 1 august 2019 med ca. 2%. De nye priser er anført i parentes herunder.

 • STU eller 10. klasse (1.000 timer/år): 24.900 kr./mdr. i 12 mdr. (25.400 kr.)
 • STU eller 10. klasse (840 timer/år): 21.900kr./mdr. i 12 mdr.
 • ”Klar til Start”-STU: 16.900 kr./mdr. (ingen prisregulering)
 • Ungdoms-fritidsklub (§104 og §36) kl 13.30-15.30 alle skoleuger man-fre undtagen onsdag: 10.900 kr. /mdr. i 12 mdr. (11.120 kr.)
 • Tilkøb øvrige fritidstilbud (ring for pris):
  – Før skoletid (8.00-8.30) og efter skoletid (indtil kl 16.30) samt onsdag kl. 13.30-16.30.
  – Klub eftermiddag/aften kl 13.30-19.00 hver anden torsdag med spisning og et årligt overnatningsarrangement.
  – Ungdomsfritidstilbud i ferieugerne uge 7 og 42 samt 3 uger i sommerferien
 • Andre tilkøb: 1-1 undervisning, behov for eget lokale eller andre særlige forhold, faste møder med psykolog/psykiater. Pris efter aftale.

Der betales forud, og opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned.