4432 6612 kontor@unges.dk

STU og 10. klasse til unge med ASF og andre særlige behov

UNGES Uddannelsescenter blev etableret i 2007 som landets første udbyder af STU til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Med autismespecialet i behold tilbyder vi i dag også undervisning til unge med andre særlige behov. Vi støtter vores elever i at favne et socialt fællesskab og udvikle deres selvstændighed, og med respekt for den enkeltes begrænsninger udfordrer vi dem til at ønske sig flere succeser og derved få mere selvtillid. 
UNGES Uddannelsescenter er en del af nonprofit-organisationen “FONDEN UNGES” 

Vi flytter den unge fra at lade andre om at tage ansvaret – til selv at stille krav til livet

Til dig der gerne vil lære

På UNGES Uddannelsescenter møder du andre unge, der ligesom dig har Autisme Spektrum Forstyrrelse, og som har lyst til at lære nyt og være sammen med andre på din egen alder. Vi kan hjælpe dig med at gennemføre 10. klasse og evt. at tage eksamen. Vi kan også hjælpe dig til at gennemføre en STU, og nogle elever kan vi endda hjælpe i job. Vi har det hyggeligt sammen både undervisere og elever, og vi bruger tid på også at lave andre ting end skole, f.eks. tager vi på udflugter, spiller i musiklokalet eller går i fitnessrummet. Om torsdagen er der klub, og om fredagen kan du gå i cafeen.

Vi vil gøre vores bedste for, at du lærer noget nyt næsten hver dag, og at du får nye venner. Men især vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig til at leve det liv, du allerhelst vil leve. Se filmen og læs hvad en af vores elever siger.

Til mor og far

Hos UNGES Uddannelsescenter har vi landets nok højeste erfaringsniveau, når det handler om 10. klasse, STU, erhvervspraktik og fastansættelse til unge med ASF. Vi har fokus på ikke bare at give de unge faglige kundskaber, men i lige så høj også de sociale færdigheder, som er afgørende for deres livskvalitet og evne til at blive en aktiv del af samfundet.

Vi har fokus på den enkeltes sundhed, fordi vi ved, at også dét er et vigtigt element i en aktiv og engageret tilværelse, og vi sætter en ære i at være fleksible, så den enkelte elev og hans/hendes forældre oplever, at lige præcis deres behov bliver tilgodeset. Vi tilbyder desuden masser af aktiviteter i ferieperioderne. Se filmen og læs hvad en af vores forældre siger.

Til UU-vejleder og sagsbehandler

Som UU-vejleder eller sagsbehandler ved du, at alle børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse er unikke væsener, og at der ikke findes nogen “one fits all”-løsning. Alligevel er vi i langt de fleste tilfælde i stand til at tilbyde en løsning, som giver din kommune fuldt overblik over forløb og omkostninger fra start til slut.

Vores hemmelige våben er vores erfaring som fagpersoner og metoder, vores fleksibilitet som undervisningssted og vores brede portefølje af ydelser som organisation. Det gør os i stand til at kunne levere skræddersyet 10. klasses undervisning, STU, mentorforløb, praktik og fast job samt ferieaktiviteter, fritidsaktiviteter, digitale værktøjer etc. inden for samme organisation. Læs om vores målgrupper.

Det betyder rigtig meget for vores søn, at der er struktur og forudsigelighed, og det har han her. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at der udover det faglige også er fokus på den kommende voksentilværelse. Det er ikke kun skoledelen, der er også eftermiddagstilbud og aftenklub, hvor man dyrker ungdomslivet og nogle af de ting, der hører til der. Maj-Britt Rune

Mor til Marco, elev på UNGES Uddannelsescenter

Sammen med de unge skaber vi resultater, som de ikke selv troede var mulige

Normering

UNGES Uddannelsescenter er normeret til i alt 40 elever. Den gennemsnitlige normering (dog ikke for Målgruppe 3) er fire elever pr. underviser, og hver elev har tilknyttet 2 kontaktpersoner. Derudover har vi kapacitet på ca. 100 elever via den beskæftigelsesrettede linje KLAR TIL START.

Den normale undervisningstid er fra kl 8.30 til 13.30 med 200 årlige undervisningsdage (840 eller 1.000 undervisningstimer). Undervisningsmiljøet er opdelt i to afdelinger, der yderligere er opdelt i teams à to-tre undervisere (uddannede lærere og/eller pædagoger) samt en erfaren pædagogmedhjælper.

Jeg kan godt lide fællesskabet, der er her, og underviserne er også meget flinke. Man lærer hvordan man håndterer sin autisme, og hvordan man håndterer stress, og hvordan man klarer sig ude i dagligdagen. Jeg kan godt lide fællesskabet, og nogle gange kan man også finde på at møde sine venner i fritiden William S. Matthews

Elev på UNGES Uddannelsescenter

Målgrupper

Vores elever er primært unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret eller andre unge, der kan profitere af individuel, struktureret pædagogik. Vi dækker et bredt felt, hvilket bl.a. giver os en fleksibilitet ift. at kunne levere den rigtige løsning til den enkelte.

Målgruppe 1

Unge, der er intelligensmæssigt moderat fungerende i forhold til deres alder med varierende funktionsniveau som oftest med talesprog, typisk under 5. klassetrin med brug for lidt støtte til de faglige gøremål. Måske kan eleven ikke læse, men knækker læsekoden på UNGES Uddannelsescenter.

Målgruppe 2

Unge, der intelligensmæssigt er inden for normalområdet uden indlæringsvanskeligheder eller alvorlige psykiatriske tillægsvanskeligheder. Skolefærdigheder har de seneste år været nogenlunde alderssvarende, og på sigt kan eleven måske gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

Målgruppe 3

Unge, der har brug for et ”enkelt elevs tilbud” med eget lokale (tidligere kaldet “solist-tilbud”). Målet er, at den unge på kort eller lang sigt helt eller delvist skal indgå i et mindre team, men pt. har eleven brug for 1-1 underviser, enten fuldtid eller delvist.

STU

STU-uddannelsen har tilknyttet to praktikkoordinatorer og tilbyder følgende linjefag: “Hjem & Fix”, “E-Sport, “Idræt”, “Håndarbejde” og “KLAR TIL START” (læs mere her). Linjefag afvikles med minimum 2×2 timer ugentligt, og timetallet kan øges efter behov. Desuden tilbyder vi valgfag, bl.a.: Medie, Manga, Yoga, Musik, og Bagekursus. Læs mere om praktik- og beskæftigelsesforløb. Desuden tilbyder vi “Brobygning til STU” – et individuelt tilpasset forløb målrettet unge med særlig komorbiditet, som i udgangspunktet ikke formår at deltage i et egentligt STU-forløb.

10. klasse

På UNGES Uddannelsescenter kan man gennemføre 10. klasse. Vores dygtige undervisere, som er specialiseret indenfor autisme, underviser efter de fælles mål indenfor dansk, matematik og engelsk, som er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse. Vi fører ikke til eksamen, men vi gør eleverne klar til eksamen, og vi har samarbejde med både HF-center og Teknisk Skole samt en lang række praktiksteder. Efter 10. klasse er det nemt at fortsætte i et STU-forløb med samme undervisere og i samme undervisningsmiljø.

 

Mentorforløb

Vi tilbyder (som tilkøb) mentorordning til elever, der skal i videreuddannelse. Dette kan være yderst værdifuldt for den unges brobygning til den nye uddannelse, ligesom mentorordningen også kan bruges i forbindelse med lektiehjælp på den nye uddannelse. Via mentorordningen har vi hjulpet en række af vores STU-elever videre i ordinær uddannelse, f.eks. på Teknisk Skole eller HF. Mentorordningen kan også med fordel anvendes i forhold til fastholdelse i uddannelse/arbejde samt bostøtte.

UNGES Uddannelsescenter er en del af KLAR TIL START

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med autisme eller autismelignede træk. Der er er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder. En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START-forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kursister. KLAR TIL START er landsdækkende og udvikles af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.

www.klartilstart.dk

Motion og sunde vaner

På UNGES Uddannelsescenter har vi et fokus på sundhed, som sørger for at skabe de bedste forudsætninger for vores unge mht. sund kost og motion. Vi ved, at motivation er det vigtigste udgangspunkt, og netop derfor er det vigtigt for os, at skabe den indre motivation hos vores unge.

Mange unge mennesker med autisme, kan have stor modstand overfor sundhed og motion. Derfor er der ingen tvang, men undervisningen vil gribe fat i emnet, så alle er bevidste om effekten. Temauger og fælles motion danner derfor rammen om vores fokus på motion, sundhed og gode vaner.

Med respekt for den enkeltes begrænsninger udfordrer vi eleverne til at ønske sig flere succeser og derved få mere selvtillid

Metoder

Personalet har høj faglighed, og samarbejdet med eleverne samt undervisningen tilrettelægges efter veldokumenterede principper ved brug af følgende metoder.

TEACCH

TEACCH er en metode som grundlæggende skaber tydelig struktur. TEACCH er den grundlæggende og bærende pædagogik i undervisningen.

Social Stories

Social Stories er historier, der bygger bro for den unge og udarbejdes som en støtte i hverdagen for den unge i situationer der er udfordrende. Fx situationer, der kræver kompleks social forståelse.

T-TAP

Brugen af T-TAP er en vej til større selvbevidsthed og selvbestemmelse.

KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) giver den unge forståelse, færdigheder og strategier. KAT-kassen er et samtaleværktøj oprindeligt udviklet til børn. Vi har tilpasset metoden til unge.

IT

Vi benytter IKT-baseret undervisning, der inddrager apps og iPad, herunder app’en Scan How, som er udviklet i samarbejde med eleverne på UNGES Uddannelsescenter og er en af de mest populære apps indenfor autismeområdet i Danmark. Scan How giver mulighed for med afsæt i brugerens egne forudsætninger at udarbejde vejledninger i form af video, foto, tekst og lyd/tale.

KAT-kassen

KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) er et samtaleværktøj oprindeligt udviklet til børn, som vi har tilpasset til brug med unge. KAT-kassen giver den unge forståelse, færdigheder og strategier.

Undervisningen i praksis

Den normale undervisningstid for både STU og 10. klasse er fra kl 8.30 til 13.30 og veksler mellem individuel og fælles undervisning i mindre miljøer. Planen for den enkelte elevs kommende skoleår drøftes/vedtages så vidt muligt inden sommerferien Vi sikrer, at valgmulighederne ikke er overvældende, men prioriterer en valgproces, idet dette sig selv er træning af den unge. Den valgte linje og fag evalueres skriftligt og løbende i dialog med eleverne samt på årsmøderne. Vi har udviklet vores egen læseplan med baggrund i vores årelange erfaring.

iPad og kommunikation

Alle elever får en iPad stillet til rådighed, og vi arbejder med nyeste apps, som understøtter den faglige udvikling. Eleverne lærer at følge et skema på deres Ipad og at kommunikere med andre via f.eks. sms og e-mail, også selvom de ikke kan skrive. Vi tilrettelægger et særligt skema til den enkelte elev, som motiverer og inspirerer til læring.

Motivation og fællesskab

Vores optimerer kontinuerligt vores læringsmiljø, så vores elever oplever mest mulig udvikling og motivation for læring. Og vi udvikler hele tiden nye, innovative metoder, som bringer vores studerende mod et bedre liv. Undervisningen er tilpasset den enkelte elev med konkrete del- og slutmål baseret på elevens handleplan.

Vi sætter fokus på elevernes handicapforståelse og prioriterer, at de unge føler sig som en del af et team, hvor der er plads til forskellighed. De unge erfarer, at de kan lære ikke blot af underviserne, men også af hinanden.

Offentlig transport

Vi tager på ekskursioner med offentlig transport for blandt andet at skabe grundlag for fælles diskussioner og undervisning, og vi har særlig fokus på, at eleverne bliver selvtransporterende til og fra skole. Alle elever bliver testet i deres færdigheder inden for selvtransport, og ud fra det sætter vi et mål lægger vi en strategi for, hvordan vi når det.

Der er altid uddannet personale til stede i ferieperioderne, hvor vi beskæftiger os med forskellige temaer tilpasset de unges interesser og årstiden. Desuden tilbyder vi særlige højskoleforløb i ferierne.

Fritid

Fritiden er et vigtig indsatsområde, da mange unge med særlige behov ikke har så nemt ved at skabe sociale netværk og komme ud blandt andre. Mange ender med at sidde alene foran computeren eller tv’et. På UNGES uddannelsescenter hjælper vi de unge til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, dels gennem vores ungdomsklub og vores tilbud om fritidsaktiviteter i ferieperioderne. Vi introducerer dem for relevante og realistiske fritidstilbud og giver dem mulighed for at danne sociale netværk og opleve et ungdomsliv med venskaber.

Klub

Vores klub er åben hver anden uge og arrangerer ofte ture ud af huset. De unge er selv med til at vælge, om vi skal i Tivoli, i biografen, på café, eller om vi skal arrangere fællesspisning, musikaften eller en fest. Målet er at give de unge et ungdomsmiljø med andre ligeværdige, hvor der er plads til at være sig selv. Der er masser af muligheder: idræt, kreative fag, kultur og sociale arrangementer, f.eks.: Badminton, løb, yoga/mindfulness, bowling, smykkeværksted, tegning, net-café, biografture, musikundervisning, IT-undervisning og madlavning.

Fester og koncerter

Hvert år afholder vi mange forskellige arrangementer med det formål at lære de unge, hvordan det er at være en del af et større selskab. Vi afholder hvert år en gallafest, hvor de unge ankommer i deres fineste tøj til middag med taler og hvad dertil hører.

De unge selv er med til at arrangere vores årlige udendørs musikfestival, hvor vi inviterer en række andre specialskoler og uddannelsescentre med, og hvert samler vi tidligere elever til gammel-elev fest, som er et stort tilløbsstykke.

 

Fritidstilbud i ferien

I ferieperioderne tilbyder vi nogle helt særlige forløb. Her planlægger underviserne sammen med de unge, hvad der skal ske. Aktiviteterne tager udgangspunkt i årstidens muligheder og sæsonbetonede begivenheder som f.eks Halloween i Tivoli og biograftur i efterårsferien. Om sommeren er det populært med strandture, fisketure, lejrbål, og her nyder vi i det hele taget naturen. Vi tager også på “turistudflugt” til København og arbejder med kreative ting f.eks. foto.

På vej i job

I forhold til STU-forløbet har vi indrettet et særligt erhvervscenter, hvor skaber vi rammerne for et arbejdsmiljø tæt på det virkelige. F.eks. har vi indrettet varehylder, som de ser ud i butikkerne, og biblioteksreoler som på et rigtigt bibliotek. Dernæst har vi en lille montageafdeling, hvor vi udfører opgaver for rigtige virksomheder.

99% af vores STU-elever bliver afklaret mht. form og placering af fremtidig beskæftigelse. Nogle bliver bevilget førtidspension og kommer i beskyttet beskæftigelse, og andre fortsætter i et ressourceforløb. Nogle kommer i et §104-forløb, og andre begynder på en kompetencegivende uddannelse evt. med mentorhjælp. Og så er der der nogle, der får fast arbejde via beskæftigelsesforløbet KLAR TIL START, som en af FONDEN UNGES’s øvrige indsatser.

Alle elever kommer igennem et afklaringsforløb, hvor vi finder deres færdigheder, arbejdsevner og interesseområder. Vores praktikkoordinatorer finder praktikpladser tilpasset den enkelte med fokus på fremtidig beskæftigelse, og vi arbejder kontinuerligt med at skabe nye praktikaftaler med virksomheder. Vi modtager gerne henvendelser fra virksomheder, pårørende og andre, der kan hjælpe med nye samarbejdsmuligheder.

Listen af er lang: Fakta, SOVI, Gentofte Hovedbibliotek, Sørensen & Kofoed, Herlev, Biblioteks caféen Ballerup, Stads caféen Lyngby, Værkstederne ved Rude Skov, Grantoftegaard – dyrehold/udehold, Filmstation Værløse, CBB, HKI/Tec. Frederiksberg, Sandtoften Gentofte, ITC, OK-Nygaard, Farum, TV Glad, Per låsesmed Virum, BCU – Beskæftigelsescenter for unge, Jac Vestegnen.

Vores team

På UNGES Uddannelsescenter møder du entusiastiske og ambitiøse medarbejdere og undervisere med speciale i ASF og mange års erfaring og solid stor erfaring med brug af apps og iPad. Flere af vores undervisere er efterspurgte foredragsholdere og underviser andre fagfolk, virksomheder samt forældre i hele landet.

Administration

Britta Bak

Britta Bak

Direktør

E-mail: leder@unges.dk
Susanne Hansen

Susanne Hansen

Souschef

e-mail: kontor@unges.dk
Gitte Petersen

Gitte Petersen

Bogholderi

e-mail: gp@unges.dk
Morten Wulf

Morten Wulf

Projektleder KLAR TIL START

e-mail: mw@unges.dk

Personale

Allan Bay

Allan Bay

Erhvervsteam

e-mail: allan@unges.dk
Allan Stahl

Allan Stahl

Medhjælper

e-mail: alla9947@unges.dk
Annemette Aagaard Pedersen

Annemette Aagaard Pedersen

Underviser

e-mail: anne339y@unges.dk
Christian Fjorbak Clausen

Christian Fjorbak Clausen

Underviser

e-mail: chri97x5@unges.dk
Christian Strand

Christian Strand

Underviser

e-mail: chri1a39@unges.dk
Dennis Christensen

Dennis Christensen

Underviser

e-mail: denn6642@unges.dk
Esben Engberg Fælling

Esben Engberg Fælling

Underviser

e-mail: es@unges.dk
Gitte Erskov Hendriksen

Gitte Erskov Hendriksen

Erhvervsteam

e-mail: gitt6214@unges.dk
Gitte Susanne Pedersen

Gitte Susanne Pedersen

Medhjælper

e-mail: gitt180e@unges.dk
Katrine Birksø Larsen

Katrine Birksø Larsen

KLAR TIL START-vejleder

e-mail: katrine@unges.dk

Lars Larsen

Lars Larsen

KLAR TIL START-vejleder

e-mail: lars6810@unges.dk
Lasse Krügermeier

Lasse Krügermeier

Scan How-projektmedarbejder

e-mail: lasse@scanhow.dk
Lotte Møller Jeppesen

Lotte Møller Jeppesen

KLAR TIL START-vejleder

lotte@unges.dk

Maj-Britt Hoiaas Lassen

Maj-Britt Hoiaas Lassen

KLAR TIL START-vejleder

e-mail: ml@unges.dk
Margit Mjelva

Margit Mjelva

Underviser

e-mail: marg1656@unges.dk
Maria Tønnesen

Maria Tønnesen

KLAR TIL START-vejleder

e-mail: mt@unges.dk
Matias Faaborg

Matias Faaborg

Underviser, Scan How-projektmedarbejder

e-mail: matias@unges.dk
Mijamaya Holmø Sonne

Mijamaya Holmø Sonne

KLAR TIL START-vejleder

e-mail: mm@unges.dk
Morten Wessel

Morten Wessel

Underviser

e-mail: wessel@unges.dk
Nicoline Wind-Jensen

Nicoline Wind-Jensen

Medhjælper

e-mail: nico@unges.dk

Nursel Øzer

Nursel Øzer

Underviser

e-mail: nurs0033@unges.dk
Pia Tranborg

Pia Tranborg

Underviser

e-mail: piax3535@unges.dk
Troels Frøhlich Hjorth

Troels Frøhlich Hjorth

Medhjælper

e-mail: troe2142@unges.dk

Se filmen om UNGES Uddannelsescenter

Priser

OBS: taksterne reguleres pr. 1 august 2019 med ca. 2%. De nye priser er anført i parentes herunder.

 • STU eller 10. klasse (1.000 timer/år): 24.900 kr./mdr. i 12 mdr. (25.400 kr.)
 • STU eller 10. klasse (840 timer/år): 21.900kr./mdr. i 12 mdr.
 • ”Klar til Start”-STU: 16.900 kr./mdr. (ingen prisregulering)
 • Ungdoms-fritidsklub (§104 og §36) kl 13.30-15.30 alle skoleuger man-fre undtagen onsdag: 10.900 kr. /mdr. i 12 mdr. (11.120 kr.)
 • Tilkøb øvrige fritidstilbud (ring for pris):
  – Før skoletid (8.00-8.30) og efter skoletid (indtil kl 16.30) samt onsdag kl. 13.30-16.30.
  – Klub eftermiddag/aften kl 13.30-19.00 hver anden torsdag med spisning og et årligt overnatningsarrangement.
  – Ungdomsfritidstilbud i ferieugerne uge 7 og 42 samt 3 uger i sommerferien
 • Andre tilkøb: 1-1 undervisning, behov for eget lokale eller andre særlige forhold, faste møder med psykolog/psykiater. Pris efter aftale.

Der betales forud, og opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned.

 

 

Kontakt os

OBS: du kan sende sikker mail til os på: sikkermail@unges.dk

5 + 6 =